REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego NIUPLA.PL

 I. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Regulamin Sklepu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep. 
 2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.niupla.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest Homecase Sp. z o.o. zarejestrowana  w Warszawie nr KRS 0000555465, REGON 361374241, NIP 9512391965.
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniająca warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Homecase Sp. z o.o., zwanym dalej Sklepem. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Unii Europejskiej. Umowa o zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta), oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz w Polityce Prywatności.
 6. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.
 2. Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 3. Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447). Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązani są do wskazania, czy zamierzają dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 3.
 5. W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.
 6. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i właściwych przepisów wykonawczych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep. Klient może również dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących). 
 7. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 7 niniejszego Rozdziału.
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

 

III. Zasady i realizacji sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp przez Klienta do komputera, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.niupla.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.niupla.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 1. wyboru zamawianych towarów,
 2. wyboru adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 3. wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.
 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości:
 1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 1. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

IV. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczony na stronach www Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany stronie +48 501 521 551
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje Klientom, którzy nie są konsumentami i dokonują zamówienia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

V. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 1. podawane są w złotych polskich
 2. zawierają podatek VAT,
 3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które opisane są na stronie internetowej: www.niupla.pl
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

VI. Czas realizacji zamówienia.

 1. Sklep zobowiązuje się w ciągu 24 godzin roboczych otrzymania zamówienia potwierdzić  przyjęcie zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 2. Terminy realizacji zamówień towarów wynoszą od 2 do 14 dni roboczych.
 3. Zamówienie może być dostarczone na terytorium Polski. Jeżeli na stronie Sklepu przewidzianych jest kilka opcji dostarczenia towaru, Klient może dokonać wyboru rodzaju dostawy na wskazany przez siebie adres.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

VII. Formy płatności.

 1. Klient – jeśli taka możliwość jest w danym momencie przewidziana na stronie internetowej Sklepu - może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 1. przelew bankowy, przelew elektroniczny,
 2. płatność kartą kredytową.
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

VIII. Reklamacje.

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
 3. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru. Gwarancja na sprzedany towar, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.
 5. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu: Niupla.pl, ul. ul. Aleksandra Janowskiego 36, 02-784 Warszawa
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X Zwrot należności Klientom.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (www.niupla.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres Sklepu (Niupla.pl, ul. ul. Aleksandra Janowskiego 36, 02-784 Warszawa), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 1500 PLN.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary powinny być kompletne (w szczególności nie powinny być pozbawione zawieszek, metek).
 2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X Zwrot należności Klientom.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

X. Zwrot należności Klientom.

 1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto podane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 

XI. Rejestracja Klientów

 1. Rejestracja konta Klienta następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.
 2. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji.

 

XII. Odpowiedzialność Sklepu

Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl